User login

Who's online

There are currently 0 users and 1 guest online.

 

ปฎิทินกิจกรรม

«  
  »
M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Add to calendar

 

 


สถิติ

 • Site Counter: 110,496
 • Your IP: 54.162.57.14
 • Since: 2012-06-20 15:07:46
 • Visitors:
 • Today: 78
  This week: 1360
  This month: 78
  This year: 44458

หลักสูตรสัมมนา/ฝึกอบรม

การอบรมและสัมมนา เรื่อง "การบำรุงรักษาระบบเครื่องอัดอากาศ"

ANQ (Asian Network for Quality) เครือข่ายคุณภาพแห่ง Asian

1. บทนำ

ANQ (Asian Network for Quality) เครือข่ายคุณภาพแห่ง Asian ก่อตั้งเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2002 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้แทนสมาคมคุณภาพจาก 10 ประเทศเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ได้แก่

China Association for Quality (CAQ)

                Chinese Society for Quality (CSQ - Chinese - Taipei)

                Hong Kong Society for Quality (HKSQ)

Clone of ระบบคุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับอุตฯ อาหารก้าวไกล

    
        อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กลับภาพรวมของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย ด้วยความได้เปรียบที่สามารถใช้วัตถุดิบภายในประเทศได้หลากหลายสามารถนำเอาผลผลิตทางการเกษตรไปพัฒนาแปรรูปในทางอุตสาหกรรมได้ และง่ายต่อการลงทุน การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่เดิมเคยเป็นการผลิตเพื่อการทดแทนการนำเข้าจึงขยายตัวเพราะต้นทุนการผลิตเพื่อส่งออกมีศักยภาพในการแข่งขันกอปรกับการมีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกกว่าเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร เช่น ข้าว น้ำตาล มันสำปะหลัง ที่สำคัญของโลก อีกทั้งผู้ประกอบการมีความรู้ความชำนาญมากขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมจึงเปลี่ยนทิศทาง ก้าวสู่การผลิตเพื่อส่งออก และสามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างต่อเนื่องa

 

ระบบคุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับอุตฯ อาหารก้าวไกล

       
        อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กลับภาพรวมของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย ด้วยความได้เปรียบที่สามารถใช้วัตถุดิบภายในประเทศได้หลากหลายสามารถนำเอาผลผลิตทางการเกษตรไปพัฒนาแปรรูปในทางอุตสาหกรรมได้ และง่ายต่อการลงทุน การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่เดิมเคยเป็นการผลิตเพื่อการทดแทนการนำเข้าจึงขยายตัวเพราะต้นทุนการผลิตเพื่อส่งออกมีศักยภาพในการแข่งขันกอปรกับการมีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกกว่าเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร เช่น ข้าว น้ำตาล มันสำปะหลัง ที่สำคัญของโลก อีกทั้งผู้ประกอบการมีความรู้ความชำนาญมากขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมจึงเปลี่ยนทิศทาง ก้าวสู่การผลิตเพื่อส่งออก และสามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างต่อเนื่องa